ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา ชมโชว์หุ่นกระบอก 4 วัน 3 คืน VJ   รหัสโปรแกรม : SXC-01

XIN CHAO…ฮานอย-ซาปา   ชมโชว์หุ่นกระบอก 4 วัน 3 คืน VJ
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – กรุงฮานอย
วันที่สอง ฮานอย – ลาวไก –ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ – หุบเขาปากมังกร - LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15ก.พ.62 - 18ก.พ.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
17ก.พ.62 - 20ก.พ.62 11,988 11,988 11,988 3,000 15 15 0 เต็ม
22ก.พ.62 - 25ก.พ.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
08มี.ค.62 - 11มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
10มี.ค.62 - 13มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
15มี.ค.62 - 18มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
17มี.ค.62 - 20มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
05เม.ย.62 - 08เม.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
07เม.ย.62 - 10เม.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
10เม.ย.62 - 13เม.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,000 20 20 0 เต็ม
12เม.ย.62 - 15เม.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,000 20 20 0 เต็ม
14เม.ย.62 - 17เม.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,000 20 20 0 เต็ม
19เม.ย.62 - 22เม.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
10พ.ค.62 - 13พ.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
12พ.ค.62 - 15พ.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20 0 เต็ม
17พ.ค.62 - 20พ.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,000 20 20 0 เต็ม
19พ.ค.62 - 22พ.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  COLORFUL SAPA   รหัสโปรแกรม : SXC-02

COLORFUL SAPA
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15ก.พ.62 - 18ก.พ.62 12,988 12,988 12,988 3,000 20 20 0 เต็ม
17ก.พ.62 - 20ก.พ.62 12,988 12,988 12,988 3,000 15 15 0 เต็ม
22ก.พ.62 - 25ก.พ.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
08มี.ค.62 - 11มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
10มี.ค.62 - 13มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
15มี.ค.62 - 18มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
17มี.ค.62 - 20มี.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
05เม.ย.62 - 08เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
07เม.ย.62 - 10เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
10เม.ย.62 - 13เม.ย.62 13,988 13,988 13,988 3,000 20 20 0 เต็ม
12เม.ย.62 - 15เม.ย.62 15,988 15,988 15,988 3,000 20 20 0 เต็ม
14เม.ย.62 - 17เม.ย.62 15,988 15,988 15,988 3,000 15 15 0 เต็ม
17เม.ย.62 - 20เม.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,000 20 20 0 เต็ม
19เม.ย.62 - 22เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,000 20 20 0 เต็ม
10พ.ค.62 - 13พ.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
12พ.ค.62 - 15พ.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
17พ.ค.62 - 20พ.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
19พ.ค.62 - 22พ.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4 วัน 3 คืน (TG)   รหัสโปรแกรม : SXC-03

XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4 วัน 3 คืน (TG)
 
  


วันแรก กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-รถไฟชมวิวซาปา-กระเช้าฟาซีปัน-ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน ( หลังคาอินโดจีน ) - LOVE MARKET
วันที่สอง ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย
วันที่สาม ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิปดี –เจดีย์เสาเดียว - ฮาลอง
วันที่สี่ ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
03พ.ค.62 - 06พ.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 20 0 เต็ม
09พ.ค.62 - 12พ.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 20 0 เต็ม
17พ.ค.62 - 20พ.ค.62 16,900 16,900 15,900 3,000 20 20 0 เต็ม
06มิ.ย.62 - 09มิ.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 18 2
20มิ.ย.62 - 23มิ.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 2 18
04ก.ค.62 - 07ก.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 0 20
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 16,900 16,900 15,900 3,000 20 8 12
26ก.ค.62 - 29ก.ค.62 16,900 16,900 15,900 3,000 25 0 25
24ส.ค.62 - 27ส.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,000 25 0 25
05ก.ย.62 - 08ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 0 20
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 0 20
19ก.ย.62 - 22ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 0 20
26ก.ย.62 - 29ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 6 14
11ต.ค.62 - 14ต.ค.62 18,900 18,900 17,900 3,000 20 0 20
17ต.ค.62 - 20ต.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
20ต.ค.62 - 23ต.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
26ต.ค.62 - 29ต.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
07พ.ย.62 - 10พ.ย.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
14พ.ย.62 - 17พ.ย.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
28พ.ย.62 - 01ธ.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
05ธ.ค.62 - 08ธ.ค.62 18,900 18,900 17,900 3,000 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.62 - 10ธ.ค.62 19,900 19,900 18,900 3,000 20 0 20
19ธ.ค.62 - 22ธ.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน   รหัสโปรแกรม : SXC-04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
08ก.พ.62 - 11ก.พ.62 17,555 17,555 17,555 4,000 20 20 0 เต็ม
08มี.ค.62 - 11มี.ค.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 20 0 เต็ม
15มี.ค.62 - 18มี.ค.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 20 0 เต็ม
22มี.ค.62 - 25มี.ค.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 20 0 เต็ม
05เม.ย.62 - 08เม.ย.62 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25 0 เต็ม
13เม.ย.62 - 16เม.ย.62 20,555 20,555 20,555 4,000 20 20 0 เต็ม
25เม.ย.62 - 28เม.ย.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 20 0 เต็ม
09พ.ค.62 - 12พ.ค.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 20 0 เต็ม
17พ.ค.62 - 20พ.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000 20 20 0 เต็ม
13มิ.ย.62 - 16มิ.ย.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 0 20
27มิ.ย.62 - 30มิ.ย.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 0 20
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 18,555 18,555 18,555 4,000 20 0 20
14ก.ค.62 - 17ก.ค.62 18,555 18,555 18,555 4,000 20 0 20
26ก.ค.62 - 29ก.ค.62 16,555 16,555 16,555 4,000 25 0 25
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 18,555 18,555 18,555 4,000 25 0 25
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 0 20
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 0 20
25ก.ย.62 - 28ก.ย.62 16,555 16,555 16,555 4,000 20 0 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-06

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
19ม.ค.62 - 22ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 20 20 0 เต็ม
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
07มี.ค.62 - 10มี.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
11เม.ย.62 - 14เม.ย.62 18,988 18,988 18,988 3,000 25 25 0 เต็ม
12เม.ย.62 - 15เม.ย.62 19,988 19,988 19,988 3,000 25 25 0 เต็ม
13เม.ย.62 - 16เม.ย.62 20,988 20,988 20,988 3,000 25 25 0 เต็ม
09พ.ค.62 - 12พ.ค.62 15,988 15,988 15,988 3,000 25 25 0 เต็ม
17พ.ค.62 - 20พ.ค.62 16,988 16,988 16,988 3,000 25 25 0 เต็ม
13มิ.ย.62 - 16มิ.ย.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 0 25
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 16,988 16,988 16,988 3,000 25 0 25
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 16,988 16,988 16,988 3,000 25 0 25
15ส.ค.62 - 18ส.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 0 25
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 0 25
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 0 25
25ก.ย.62 - 28ก.ย.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :   ดาลัด มุยเน่   รหัสโปรแกรม : SXC-07

 ดาลัด มุยเน่
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
18ม.ค.62 - 20ม.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
01ก.พ.62 - 03ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
08ก.พ.62 - 10ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
13ก.พ.62 - 15ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
08มี.ค.62 - 10มี.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
08เม.ย.62 - 10เม.ย.62 10,999 10,999 10,999 2,500 20 20 0 เต็ม
10เม.ย.62 - 12เม.ย.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
17เม.ย.62 - 19เม.ย.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
22เม.ย.62 - 24เม.ย.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
13พ.ค.62 - 15พ.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
20พ.ค.62 - 22พ.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
27พ.ค.62 - 29พ.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
12มิ.ย.62 - 14มิ.ย.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 3 17
14มิ.ย.62 - 16มิ.ย.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
19มิ.ย.62 - 21มิ.ย.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 20
13ก.ค.62 - 15ก.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20
22ก.ค.62 - 24ก.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 20
27ก.ค.62 - 29ก.ค.62 11,998 11,998 11,998 2,500 20 20 0 เต็ม
10ส.ค.62 - 12ส.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 20 0 เต็ม
12ส.ค.62 - 14ส.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
28ส.ค.62 - 30ส.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 20
18ก.ย.62 - 20ก.ย.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 20
09ต.ค.62 - 11ต.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 20
11ต.ค.62 - 13ต.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20
12ต.ค.62 - 14ต.ค.62 11,998 11,998 11,998 2,500 20 0 20
14ต.ค.62 - 16ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
16ต.ค.62 - 18ต.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 4 16
18ต.ค.62 - 20ต.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20
19ต.ค.62 - 21ต.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20
21ต.ค.62 - 23ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
23ต.ค.62 - 25ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
26ต.ค.62 - 28ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
28ต.ค.62 - 30ต.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-08

ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน
วันที่สี่ นิงห์บิงห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
19ม.ค.62 - 21ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
07มี.ค.62 - 10มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
11เม.ย.62 - 14เม.ย.62 19,900 19,900 19,900 3,000 25 25 0 เต็ม
12เม.ย.62 - 15เม.ย.62 20,900 20,900 20,900 3,000 25 25 0 เต็ม
13เม.ย.62 - 16เม.ย.62 19,900 19,900 19,900 3,000 25 25 0 เต็ม
09พ.ค.62 - 12พ.ค.62 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
17พ.ค.62 - 20พ.ค.62 17,900 17,900 17,900 3,000 25 25 0 เต็ม
13มิ.ย.62 - 16มิ.ย.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 17,900 17,900 17,900 3,000 25 0 25
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 17,900 17,900 17,900 3,000 25 0 25
15ส.ค.62 - 18ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
25ก.ย.62 - 28ก.ย.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VJ   รหัสโปรแกรม : SXC-10

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VJ
 
  


เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
07ก.พ.62 - 10ก.พ.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 20 0 เต็ม
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 20 0 เต็ม
10มี.ค.62 - 13มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 20 0 เต็ม
13มี.ค.62 - 16มี.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 20 0 เต็ม
04เม.ย.62 - 07เม.ย.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 20 0 เต็ม
11เม.ย.62 - 14เม.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,500 25 25 0 เต็ม
11ก.ค.62 - 14ก.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,500 20 0 20
12ก.ค.62 - 15ก.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,500 20 2 18
08ส.ค.62 - 11ส.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 0 20
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 0 20
19ก.ย.62 - 22ก.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 0 20
03ต.ค.62 - 06ต.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 0 20
10ต.ค.62 - 13ต.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 2 18
17ต.ค.62 - 20ต.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 8 12
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์   รหัสโปรแกรม : SXC-15

รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
วันที่สอง บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สาม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
24ก.พ.62 - 27ก.พ.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
04มี.ค.62 - 07มี.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
05มี.ค.62 - 08มี.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
06มี.ค.62 - 09มี.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
10มี.ค.62 - 13มี.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
11มี.ค.62 - 14มี.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
13มี.ค.62 - 16มี.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
17มี.ค.62 - 20มี.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
18มี.ค.62 - 21มี.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
19มี.ค.62 - 22มี.ค.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
20มี.ค.62 - 23มี.ค.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
24มี.ค.62 - 27มี.ค.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
25มี.ค.62 - 28มี.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
26มี.ค.62 - 29มี.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
27มี.ค.62 - 30มี.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
03เม.ย.62 - 06เม.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
18เม.ย.62 - 21เม.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
27เม.ย.62 - 30เม.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
15พ.ค.62 - 18พ.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
16พ.ค.62 - 19พ.ค.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
18พ.ค.62 - 21พ.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
06มิ.ย.62 - 09มิ.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
08มิ.ย.62 - 11มิ.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
09มิ.ย.62 - 12มิ.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
20มิ.ย.62 - 23มิ.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
22มิ.ย.62 - 25มิ.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
04ก.ค.62 - 07ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
06ก.ค.62 - 09ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
12ก.ค.62 - 15ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25
15ก.ค.62 - 18ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
16ก.ค.62 - 19ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
17ก.ค.62 - 20ก.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
18ก.ค.62 - 21ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
20ก.ค.62 - 23ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
26ก.ค.62 - 29ก.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25
27ก.ค.62 - 30ก.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25
28ก.ค.62 - 31ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25
10ส.ค.62 - 13ส.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25
11ส.ค.62 - 14ส.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
12ส.ค.62 - 15ส.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
21ส.ค.62 - 24ส.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
14ก.ย.62 - 17ก.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
15ก.ย.62 - 18ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
18ก.ย.62 - 21ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
22ก.ย.62 - 25ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
23ก.ย.62 - 26ก.ย.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 17 8
25ก.ย.62 - 28ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
26ก.ย.62 - 29ก.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
06ต.ค.62 - 09ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
07ต.ค.62 - 10ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 0 25
09ต.ค.62 - 12ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
10ต.ค.62 - 13ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
12ต.ค.62 - 15ต.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25
14ต.ค.62 - 17ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
15ต.ค.62 - 18ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 14 11
18ต.ค.62 - 21ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
19ต.ค.62 - 22ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
21ต.ค.62 - 24ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
22ต.ค.62 - 26ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
23ต.ค.62 - 26ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
24ต.ค.62 - 27ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
26ต.ค.62 - 29ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
27ต.ค.62 - 30ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
28ต.ค.62 - 31ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม