ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4 วัน 3 คืน (TG)   รหัสโปรแกรม : SXC-03

XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4 วัน 3 คืน (TG)
 
  


วันแรก กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-รถไฟชมวิวซาปา-กระเช้าฟาซีปัน-ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน ( หลังคาอินโดจีน ) - LOVE MARKET
วันที่สอง ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย
วันที่สาม ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิปดี –เจดีย์เสาเดียว - ฮาลอง
วันที่สี่ ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
20มิ.ย.62 - 23มิ.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 20 0 เต็ม
04ก.ค.62 - 07ก.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 20 0 เต็ม
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 16,900 16,900 15,900 3,000 20 20 0 เต็ม
26ก.ค.62 - 29ก.ค.62 16,900 16,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
24ส.ค.62 - 27ส.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,000 25 25 0 เต็ม
05ก.ย.62 - 08ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 0 20
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 0 20
19ก.ย.62 - 22ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 20 0 เต็ม
26ก.ย.62 - 29ก.ย.62 15,900 15,900 14,900 3,000 20 11 9
11ต.ค.62 - 14ต.ค.62 18,900 18,900 17,900 3,000 20 0 20
17ต.ค.62 - 20ต.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 20 0 เต็ม
20ต.ค.62 - 23ต.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
26ต.ค.62 - 29ต.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 20 0 เต็ม
07พ.ย.62 - 10พ.ย.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
14พ.ย.62 - 17พ.ย.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
28พ.ย.62 - 01ธ.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
05ธ.ค.62 - 08ธ.ค.62 18,900 18,900 17,900 3,000 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.62 - 10ธ.ค.62 19,900 19,900 18,900 3,000 20 0 20
19ธ.ค.62 - 22ธ.ค.62 17,900 17,900 16,900 3,000 20 0 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันสอง ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลัต วัดมังกร – ถนนคนเดิน
วันที่สาม เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ –ROLLER COASTER สายใหม่ 3 กม. -น้ำตกดาทันลา- พระราชวังฤดูร้อน–โบสถ์โดเมนมารี - ตลาดกลางคืนดาลัต - เมืองดาลัต
วันที่สี่ เมืองดาลัด – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง- ช้อปปิ้งตลาดเบนถันสนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
13ก.ย.62 - 16ก.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 25 0 เต็ม
14ก.ย.62 - 17ก.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.62 - 30ก.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 25 0 เต็ม
28ก.ย.62 - 01ต.ค.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 25 0 เต็ม
11ต.ค.62 - 14ต.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,000 25 0 25
12ต.ค.62 - 15ต.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,000 25 0 25
26ต.ค.62 - 29ต.ค.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
08พ.ย.62 - 11พ.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
09พ.ย.62 - 12พ.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
22พ.ย.62 - 25พ.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
23พ.ย.62 - 26พ.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
06ธ.ค.62 - 09ธ.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,000 25 0 25
07ธ.ค.62 - 10ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,000 25 0 25
20ธ.ค.62 - 23ธ.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,000 25 25 0 เต็ม
21ธ.ค.62 - 24ธ.ค.62 13,888 13,888 13,888 4,000 25 0 25
27ธ.ค.62 - 30ธ.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000 25 0 25
28ธ.ค.62 - 31ธ.ค.62 18,888 18,888 18,888 4,000 25 0 25
29ธ.ค.62 - 01ม.ค.63 18,888 18,888 18,888 4,000 25 0 25
30ธ.ค.62 - 02ม.ค.63 18,888 18,888 18,888 4,000 25 0 25
02ม.ค.63 - 05ม.ค.63 16,888 16,888 16,888 4,000 25 0 25
04ม.ค.63 - 07ม.ค.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
10ม.ค.63 - 13ม.ค.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
17ม.ค.63 - 20ม.ค.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
07ก.พ.63 - 10ก.พ.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
08ก.พ.63 - 11ก.พ.63 13,888 13,888 13,888 4,000 25 0 25
15ก.พ.63 - 18ก.พ.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
22ก.พ.63 - 25ก.พ.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
07มี.ค.63 - 10มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
14มี.ค.63 - 17มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
20มี.ค.63 - 23มี.ค.63 12,888 12,888 12,888 4,000 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  LOVER FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน พักซาปา 2 คืน นั่งรถไฟชมวิวเมือง   รหัสโปรแกรม : SXC-05

LOVER FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน พักซาปา 2 คืน นั่งรถไฟชมวิวเมือง
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 15,988 15,988 15,988 3,000 34 34 0 เต็ม
15ส.ค.62 - 18ส.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 19 19 0 เต็ม
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,000 19 19 0 เต็ม
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,000 20 0 20
24ต.ค.62 - 27ต.ค.62 14,988 14,988 14,988 3,000 25 0 25
21พ.ย.62 - 24พ.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,000 25 0 25
29ธ.ค.62 - 01ม.ค.63 19,988 19,988 19,988 3,000 31 31 0 เต็ม
19มี.ค.63 - 22มี.ค.63 14,988 14,988 14,988 3,000 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-06

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
25ก.ย.62 - 28ก.ย.62 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :   ดาลัด มุยเน่   รหัสโปรแกรม : SXC-07

 ดาลัด มุยเน่
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
19มิ.ย.62 - 21มิ.ย.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
13ก.ค.62 - 15ก.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 20 0 เต็ม
22ก.ค.62 - 24ก.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
27ก.ค.62 - 29ก.ค.62 11,998 11,998 11,998 2,500 10 10 0 เต็ม
10ส.ค.62 - 12ส.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 31 31 0 เต็ม
12ส.ค.62 - 14ส.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
18ส.ค.62 - 20ส.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
28ส.ค.62 - 30ส.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 2 18
09ต.ค.62 - 11ต.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 4 16
11ต.ค.62 - 13ต.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20
12ต.ค.62 - 14ต.ค.62 11,998 11,998 11,998 2,500 31 31 0 เต็ม
14ต.ค.62 - 16ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
16ต.ค.62 - 18ต.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 6 14
18ต.ค.62 - 20ต.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 20 0 เต็ม
19ต.ค.62 - 21ต.ค.62 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20
21ต.ค.62 - 23ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20
23ต.ค.62 - 25ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
26ต.ค.62 - 28ต.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
28ต.ค.62 - 30ต.ค.62 8,999 8,999 8,999 2,500 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  EXPLORING FANSIPAN ฮานอย ฟานซีปัน ซาปา นิงบิงห์ 4 D 3N   รหัสโปรแกรม : SXC-08

EXPLORING FANSIPAN ฮานอย ฟานซีปัน ซาปา นิงบิงห์ 4 D 3N
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน – วัดบายดิงห์
วันที่สี่ นิงห์บิงห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 15,988 15,988 15,988 3,500 34 34 0 เต็ม
15ส.ค.62 - 18ส.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,500 19 19 0 เต็ม
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 13,988 13,988 13,988 3,500 19 19 0 เต็ม
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,500 20 0 20
24ต.ค.62 - 27ต.ค.62 14,988 14,988 14,988 3,500 25 0 25
21พ.ย.62 - 24พ.ย.62 14,988 14,988 14,988 3,500 25 0 25
29ธ.ค.62 - 01ม.ค.63 19,988 19,988 19,988 3,500 31 1 30
19มี.ค.63 - 22มี.ค.63 14,988 14,988 14,988 3,500 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VJ   รหัสโปรแกรม : SXC-10

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VJ
 
  


เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11มิ.ย.62 - 14มิ.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,500 25 25 0 เต็ม
12มิ.ย.62 - 15มิ.ย.62 12,988 12,988 12,988 3,500 20 20 0 เต็ม
11ก.ค.62 - 14ก.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,500 20 20 0 เต็ม
12ก.ค.62 - 15ก.ค.62 12,988 12,988 12,988 3,500 20 20 0 เต็ม
08ส.ค.62 - 11ส.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 20 0 เต็ม
22ส.ค.62 - 25ส.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 20 0 เต็ม
19ก.ย.62 - 22ก.ย.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 20 0 เต็ม
03ต.ค.62 - 06ต.ค.62 10,988 10,988 10,988 3,500 20 5 15
10ต.ค.62 - 13ต.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 2 18
17ต.ค.62 - 20ต.ค.62 11,988 11,988 11,988 3,500 20 8 12
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  VIETNAME MUST TO GO 4D3N   รหัสโปรแกรม : SXC-11

VIETNAME MUST TO GO 4D3N
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค - ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel –ตลาด กลางคืนเมืองฮาลอง
วันที่สอง ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์- ถ้ำนางฟ้า –เกาะไก่ชน- ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย –โชว์หุ่นกระบอกน้ำ- ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย – ซาปา –นั่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน - LOVE MARKET
วันที่สี่ ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
28ธ.ค.62 - 31ธ.ค.62 22,999 22,999 21,999 4,500 31 0 31
29ธ.ค.62 - 01ม.ค.63 22,999 22,999 21,999 4,500 31 0 31
30ธ.ค.62 - 02ม.ค.63 22,999 22,999 21,999 4,500 31 0 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  เวียดนามกลาง HANG OUT ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-12

เวียดนามกลาง HANG OUT   ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง - สะพานมังกร
วันที่สอง ดานัง- กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)- วัดลินห์อึ๋ง-ล่องเรือรับประทานอาหารชมทัศนีภาพสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน
วันที่สาม ดานัง– กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12ก.ค.62 - 14ก.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
20ก.ค.62 - 22ก.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
11ส.ค.62 - 13ส.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
18ส.ค.62 - 20ส.ค.62 8,999 8,999 8,999 3,000 20 20 0 เต็ม
19ก.ย.62 - 21ก.ย.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 0 20
28ก.ย.62 - 30ก.ย.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 2 18
14ต.ค.62 - 16ต.ค.62 9,999 9,999 9,999 3,000 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  เวียดนามกลาง CHILL CHILL ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-13

เวียดนามกลาง CHILL CHILL   ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - กระเช้าบานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ -สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
วันที่สอง ดานัง- ตลาดห่าน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน– บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง - สะพานมังกร
วันที่สาม ดานัง– กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
27ก.ค.62 - 29ก.ค.62 12,999 12,999 12,999 3,000 19 19 0 เต็ม
16ส.ค.62 - 18ส.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,000 20 20 0 เต็ม
13ก.ย.62 - 15ก.ย.62 10,999 10,999 10,999 3,000 20 0 20
27ก.ย.62 - 29ก.ย.62 10,999 10,999 10,999 3,000 20 16 4
12ต.ค.62 - 14ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 3,000 20 20 0 เต็ม
13ต.ค.62 - 15ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 3,000 20 3 17
18ต.ค.62 - 20ต.ค.62 10,999 10,999 10,999 3,000 20 19 1
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์   รหัสโปรแกรม : SXC-15

รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
วันที่สอง บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สาม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
06มิ.ย.62 - 09มิ.ย.62 9,999 9,999 9,999 4,000 15 15 0 เต็ม
08มิ.ย.62 - 11มิ.ย.62 10,999 10,999 10,999 4,000 25 25 0 เต็ม
09มิ.ย.62 - 12มิ.ย.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
20มิ.ย.62 - 23มิ.ย.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
22มิ.ย.62 - 25มิ.ย.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
04ก.ค.62 - 07ก.ค.62 9,999 9,999 9,999 4,000 25 25 0 เต็ม
06ก.ค.62 - 09ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
12ก.ค.62 - 15ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ค.62 - 16ก.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 25 0 เต็ม
15ก.ค.62 - 18ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
16ก.ค.62 - 19ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
17ก.ค.62 - 20ก.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
18ก.ค.62 - 21ก.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 11 11 0 เต็ม
20ก.ค.62 - 23ก.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
26ก.ค.62 - 29ก.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 20 20 0 เต็ม
27ก.ค.62 - 30ก.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 25 0 เต็ม
28ก.ค.62 - 31ก.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
09ส.ค.62 - 12ส.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
10ส.ค.62 - 13ส.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
11ส.ค.62 - 14ส.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
12ส.ค.62 - 15ส.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
21ส.ค.62 - 24ส.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
12ก.ย.62 - 15ก.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
14ก.ย.62 - 17ก.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
15ก.ย.62 - 18ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
18ก.ย.62 - 21ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
22ก.ย.62 - 25ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
23ก.ย.62 - 26ก.ย.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
25ก.ย.62 - 28ก.ย.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25
26ก.ย.62 - 29ก.ย.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
06ต.ค.62 - 09ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
07ต.ค.62 - 10ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 9 16
09ต.ค.62 - 12ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
10ต.ค.62 - 13ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
12ต.ค.62 - 15ต.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 25 4 21
14ต.ค.62 - 17ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
15ต.ค.62 - 18ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 14 11
18ต.ค.62 - 21ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 6 19
19ต.ค.62 - 22ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
21ต.ค.62 - 24ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
22ต.ค.62 - 25ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
23ต.ค.62 - 26ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 5 20
24ต.ค.62 - 27ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
26ต.ค.62 - 29ต.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25
27ต.ค.62 - 30ต.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
28ต.ค.62 - 31ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม